HOE GAAN WE DIT DOEN?

De samenwerking van tRede wil zijn doelen bereiken door samen projecten te doen.
Dit wil zeggen dat de voorzieningen samen nieuwe en andere manieren van werken (projecten) kunnen uitwerken. tRede zal deze projecten opstarten, opvolgen, bijsturen en stoppen.
Die projecten en de manier van werken worden beschreven in een plan. Dit plan noemen we het strategisch plan.

De projecten kunnen zeer sterk verschillen:

 • rond de inhoud (over wat het project gaat)

 • rond de looptijd (hoe lang het project duurt)

 • rond het effect (wat de bedoeling is van het project).


Bij elk project betrekken we onze medewerkers zo veel mogelijk.

tRede wil deze doelen realiseren door een projectgerichte werking met klemtoon op:

 • leren van elkaar (forumgroepen)

 • drie terreinen : zorg, ondersteunende processen en HR

 • respect voor eigenheid van elke voorziening

 • openheid voor vernieuwing

 • medewerkers betrekken

Bij de opstelling van een nieuw strategisch plan dat start in 2017 stellen we vast dat er gebieden zijn binnen tRede die nood hebben aan een degelijke onderbouw om de toekomst van tRede te verzekeren. We omschrijven hier kort deze gebieden en de mogelijke projecten om tot een verdere groei te komen.


 • V

  erhogen van efficiëntie en effectiviteit van onze projecten

We onderscheiden de drie werven waar we aan werken (zorg, ondersteunende processen en medewerkers) waar we in ons eerste strategisch plan vooral vooruitgang wilden in boeken op vlak van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Dit blijft ons primaire doel.

De nieuwe structuur van tRede moet ons in staat stellen om een project dat gefinaliseerd is vlot om te zetten in operationele cellen.

 • D

  e fundamenten van tRede versterken

De Raad van Bestuur (RVB) is de huidige as van de werking van tRede. Alles wordt besproken en beslist op de RVB. Alle projecten passeren de revue op de maandelijkse vergaderingen. Deze projecten worden in grote mate ook bevolkt door de leden van de RVB zelf.

Het is duidelijk dat het zwaartepunt van de organisatie dient te verschuiven. We stellen drie initiatieven voor om dit te bekomen.

 • D

  e opdrachtsverklaring vernieuwen

De missie en de visie van tRede plaatsen we in een breder perspectief. De opdracht van tRede is duidelijk maar we kunnen deze nog beter tot zijn recht laten komen als we daar een gemeenschappelijke visie achter plaatsen waar iedereen zich een goed en gelijkaardig beeld van kan vormen.

In dat kader nemen we het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen” mee op in onze missie/visie. Een thema dat volop in aandacht is en in het kader van de PVF ons meteen focust op de nakende transitie van onze organisaties van gesubsidieerde overheidsinstellingen naar economisch zelfstandige ondernemingen met zorg voor mensen (medewerkers en cliënten) en omgeving (milieu, netwerken, partners). Voor de afzonderlijke leden geldt het principe van ‘Return on investment’. Niet noodzakelijk in termen van middelen of winst maar vooral in termen van resultaat! Dit dient steeds opgenomen te worden in de projectfiches en de uitbouw van de concepten van tRede. Bij het finaliseren van een project of na implementatie dient een resultatenbalans weergegeven te worden per voorziening.

 • D

  e interne netwerken versterken

We optimaliseren en versterken de mogelijkheden van forumgroepen bemand met medewerkers van de deelnemende voorzieningen. Deze groepen moeten op termijn de hofleveranciers worden van de inhoud. En zij zullen als gemandateerde leden van de projecten fungeren.

 • D

  e interne werking van tRede optimaliseren

We zetten ons organigram om in een goed draaiende machine die helder en vlot projecten kan opzetten, bijsturen, finaliseren en implementeren als concepten, producten of diensten van tRede.

 • E

  xterne communicatie opzetten

We gaan in de volgende periode tRede als een samenwerkingsverband met een positieve uitstraling naar onze medewerkers, onze cliënten, onze (externe) partners en de buitenwereld bekendmaken.

Om dit te realiseren dienen we vol in te zetten op een heldere en duidelijke communicatie. Middelen daarvoor zijn een goed werkende website, folders, communiqués over onze concepten en een afgesproken communicatieplan.