WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAAROM?

.

In de samenwerking van tRede wordt gewerkt volgens een vooraf en gezamenlijk afgesproken manier. We willen zo veel mogelijk mensen en voorzieningen op de hoogte houden. We betrekken hen waar nodig bij de dingen die we doen.
We willen de persoon met een vraag voor ondersteuning alle kansen bieden op een goed aanbod.
Deze ondersteuning is steeds op vraag en gebeurt zo veel als mogelijk met en in de eigen omgeving van de cliënten.

We willen onze werking verbeteren door samen te werken met de andere voorzieningen van tRede rond :

  • begeleiding en zorg
  • medewerkers
  • goede besteding van alle soorten middelen die een voorziening krijgt

In deze samenwerking houden we steeds rekening met de eigen gewoonten en manier van werken die elke voorziening heeft. We respecteren ook elkaars belangrijke waarden.

Indien het nodig is, doen we een beroep op andere diensten of personen die geen deel zijn van de samenwerking.

We zijn een structureel, transparant en regionaal samenwerkingsverband van initiatiefnemers.

  • Structureel : we kiezen bewust voor een juridische structuur. Dit creëert duidelijkheid naar derden maar zeker ook naar onszelf. Het is geen vrijblijvende samenwerking.
  • Transparant : we kiezen voor een heldere besluitvorming en overlegcultuur. Dit geldt in de eerste plaats voor onszelf als participanten in de samenwerking, maar ook niet-leden moeten dit ervaren.
  • Regionaal : dit verwijst naar een logisch samenhangende en overzichtelijke zorgregio. We focussen m.a.w. niet op territoriale grenzen.

We willen de persoon met een ondersteuningsvraag maximale kansen bieden op een kwalitatief en hoogstaand ondersteuningsaanbod. Deze ondersteuning is zo inclusief en zo vraaggestuurd mogelijk.

  • Ondersteuningsvraag : dit is de formulering die in onze sector gangbaar is en die de rol van de persoon met een beperking actief formuleert.
  • Maximale kansen bieden : we zijn noch een blanco cheque noch een lotje voor geluk. De persoon met een beperking blijft zelf de motor van het verhaal.
  • Kwalitatief hoogstaand ondersteuningsaanbod : bij kwaliteit denken we aan begrippen en kenmerken zoals : zorggarantie, naadloos en sectoroverschrijdend, voldoende gedifferentieerd en flexibel. Met andere woorden : inclusief en vraaggestuurd.
  • Mogelijk : met dit woordje willen we wijzen op de sterk uiteenlopende mogelijkheden van de gebruikerspopulaties die in ons samenwerkingsverband aanwezig zijn.

Om dit aanbod te realiseren willen we onze efficiëntie en effectiviteit verhogen door samen te werken op diverse terreinen : ondersteuning, medewerkers en beheer van middelen.
De deelnemende initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat er mits een degelijke samenwerking betere resultaten behaald kunnen worden. We focussen hierbij op de 3 domeinen waar we actief willen in zijn. Deze zin vermeldt ook de kern van onze opdracht : meer en betere ondersteuning door een betere aanwending van de middelen.

Deze samenwerking realiseren we met respect voor de eigenheid van de deelnemende initiatiefnemers.
Dit respect voor eigenheid verwijst zowel naar de specifieke doelgroepen waar elke initiatiefnemer zich op richt als naar de bedrijfscultuur en de lokale verankering.

Waar nodig doen we hiervoor beroep op externe partners.
Dit bevestigt onze keuze voor een inclusieve werking en opent ook de mogelijkheid naar het eventueel aantrekken van specialismen voor welomlijnde opdrachten.