Afspraken Wissel-Leren voor Aanbieders

Inleiding

De doelstelling van Wissel-Leren is om medewerkers van tRede te laten kennismaken met de werking van een andere dienst in een tRede-organisatie om op die manier de eigen expertise te vergroten. De meerwaarde van de uitwisseling is gericht op de verrijking van alle betrokken medewerkers.

Aanbod van jouw dienst of afdeling

Vanaf 1 december start elke organisatie met een bevraging van al zijn diensten en afdelingen of deze al dan niet wensen deel te nemen aan het project in de vooropgestelde periode.

De uitwisseling gebeurt elk jaar in de periode tussen januari en mei. Binnen deze periode is het aan de gastorganisatie om via de website van tRede aan te geven, wanneer, hoe lang ( min. 1 tot max .2 dagen) en in welke afdeling er een aanbod is. Het aanbod is op de website in beeld van januari tot het einde van het project.

Bij elke aanbod wordt een mentor aangesteld of gekozen, die de gastheer/vrouw zal zijn voor de wissel-leerder

De afdelingsverantwoordelijken vullen een aanbodformulier in en bezorgen dit aan de contactpersoon Wissel-Leren in de voorziening. Deze plaatst het formulier op zijn beurt op de website via het adminpanel van de website. Login en wachtwoord zijn te bekomen via mail naar marc.bormans@trede.be Met vermelding van contactpersoon JOB-project: naam, voornaam, mailadres.

Een wissel-leerder wil ingaan op jullie aanbod

Vanaf 1 januari is het totale aanbod van tRede zichtbaar op de website en kan iedere werknemer een aanvraag indienen met het digitale aanvraagformulier mits goedkeuring van zijn leidinggevende.

De contactpersoon van de gastvoorziening geeft de aanvraag door aan de afdelingsverantwoordelijke. Deze zal samen met de mentor binnen de 14 dagen contact nemen met de aanvrager en de concrete data en afspraken vastleggen.

Inhoud van het aanbod formulier

  • Voorziening
  • Afdeling en adres
  • Functie
  • Job en afdelingsomschrijving
  • Bijzondere voorwaarden
  • Beschikbare diensten
  • Mentor(s) namen
  • Contactpersoon JOB-project ( mailadres)

Afspraken

De gastorganisatie stelt een mentor aan binnen de eigen organisatie bij wie de wisselleerder terecht kan. De mentor staat in voor het onthaal van die persoon, geeft informatie over de organisatie en haar werking. De mentor begeleidt de wisselleerder bij de uit te voeren taken. Op regelmatige basis kan dan informatie uitgewisseld worden.

De mentor van de gastorganisatie geeft een duidelijke toelichting over de cultuur eigen aan de organisatie aan de wisselleerder.

De mentor plant op het einde van de uitwisseling een evaluatiemoment met de wisselleerder zodat er een moment van onderlinge feedback mogelijk is.

De wisselleerder volgt steeds de visie en de gewoonten van de gastorganisatie. Hij/Zij engageert zich via een ondertekend protocol dat hij/zij meebrengt naar de gastorganisatie op de dag van het Wissel-Leren.

Deelnemende afdelingen en wisselleerders worden nog door het HR-forum van ‘tRede gecontacteerd om het Wissel-Leren kort te evalueren. Namens het HR-forum wensen we jullie een vruchtbaar leermoment!