Modaliteiten en voorwaarden ‘Wissel-Leren’

Doelstelling en timing

De doelstelling van wissel-leren is om medewerkers van tRede te laten kennismaken met de werking van een dienst in een andere tRede-organisatie om op die manier de eigen expertise te vergroten. De meerwaarde van de uitwisseling is gericht op de verrijking van alle betrokken medewerkers. Dit wordt ook bekeken bij de evaluatie.

De uitwisseling gebeurt elk jaar in de periode tussen januari en mei. Het aanbod is op de website in beeld van januari tot het einde van het project.

Vanaf 1 januari kan men een aanvraag indienen, mits goedkeuring van zijn leidinggevende.

De contactpersoon van de gastvoorziening geeft de aanvraag door aan de afdelingsverantwoordelijke. Deze zal samen met de mentor binnen de 14 dagen contact nemen met de aanvrager en de concrete data en afspraken vastleggen.

Verantwoordelijkheden

Tijdens de periode van Wissel-Leren blijven de loonkosten van de persoon die de uitwisseling doet, verder ‘wisselleerder’ genoemd, ten laste van de organisatie bij wie hij/zij tewerkgesteld is. Ook de verplaatsingskosten worden gedragen door de eigen werkgever of volgens de afspraken eigen aan de werkgever. Wissel-Leren is een onderdeel van vorming.

De wisselleerder blijft gedurende de uitwisseling verzekerd bij de eigen werkgever. Indien er een ongeval of iets dergelijks gebeurt, verbindt de gastorganisatie er zich toe zo snel mogelijk de eigenlijke werkgever op de hoogte te brengen.

De wisselleerder respecteert de geldende veiligheidsvoorschriften van de gastorganisatie.

Eventuele acties, volgend uit de risicoanalyse van de gastorganisatie, worden genomen door en komen ten laste van de uitzendende organisatie.

Ethiek en beroepsgeheim

De wisselleerder leest en ondertekent het ‘protocol Wissel-Leren’ en brengt dit mee op de eerste dag van het Wissel-Leren. Hierin wordt gewezen op het beroepsgeheim waaraan de alle betrokken medewerkers verbonden zijn. Het document kan je op de website van tRede vinden onder Wissel-Leren.

De gastorganisatie geeft een duidelijke toelichting over de cultuur eigen aan de organisatie aan de wisselleerder. De wisselleerder volgt steeds de visie en de gewoonten van de gastorganisatie.

De gastorganisatie stelt een mentor aan binnen de eigen organisatie bij wie de wisselleerder terecht kan.

  • De mentor staat in voor het onthaal van die persoon.
  • Hij/zij geeft informatie over de organisatie en haar werking
  • De mentor begeleidt de wisselleerder bij de uit te voeren taken. Op regelmatige basis kan dan informatie uitgewisseld worden
  • De mentor plant op het einde van de uitwisseling een evaluatiemoment met de wisselleerder zodat er een moment van feedback mogelijk is.

Overmacht

Bij overmacht verwittigt de annulerende partij alle betrokkenen (wisselleerder, gastorganisatie, eigen organisatie) en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Zorgvuldigheid

Elke organisatie belooft te waken over een correcte gang van zaken en behartigt met zorg de belangen van elke cliënt.